Przejdź do treści

#wsparcieNadodrze Ogródki gastronomiczne – szybka ścieżka

Szybka ścieżka dla restauratorów, którzy mają już umowę na prowadzenie ogródka gastronomicznego, i chcieliby skorzystać z dodatkowej przestrzeni.

Właściciel restauracji, mający umowę na prowadzenie ogródka gastronomicznego, będzie mógł skorzystać z dodatkowej przestrzeni – po uzyskaniu zgody w uproszczonym trybie. Dodatkowa przestrzeń może być przeznaczona na wystawienie w wyznaczonym miejscu dodatkowych stolików i krzeseł (bez ogrodzenia i parasoli).

Rynek i okolice

Umowy na ogródki gastronomiczne realizowane przez Zarząd Zasobu Komunalnego

Krok 1: Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udostępnienie terenu na ustawienie czasowe infrastruktury w celu organizacji strefy wypoczynku https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9067/udostepnianie-drog-wewnetrznych-na-organizacje-imprez-plenerowych do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wniosek należy złożyć mailem na adres: wbz@um.wroc.pl 

Krok 2: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego niezwłocznie weryfikuje propozycję i w przypadku braku uwag – wydaje decyzję pozytywną, informując o tym przedsiębiorcę.

Uwagi:

Dopuszcza się maksymalnie wydłużenie ogródka o dodatkowe 3 metry, w celu zachowania bezpieczeństwa – przestrzeń ta może ulec zmniejszeniu.

Zgodnie z zarządzaniem nr 350/19 Prezydenta Wrocławia opłata za strefę wypoczynku nie będzie pobierana.

Dla ogródków w pasie drogowym

(decyzje dot. ogródków wydawane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta)

Krok 1: Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o opinię, niezbędną dla udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego, do Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia na adres: magdalena.mendyka@um.wroc.pl

Wniosek powinien zawierać:

  1. dane wnioskodawcy, nr opinii dot. ogródka, kontakt mailowy i telefoniczny
  2. prośbę o udostępnienie dodatkowego obszaru przy zorganizowanym ogródku – adres lokalu gastronomicznego
  3. mapkę z Google lub SIP-u z proponowaną przestrzenią czasowego rozszerzenia ogródka gastronomicznego
  4. oświadczenie, że przedsiębiorca zobowiązuje się do wystawiania wyłącznie stolików i krzesełek z zachowaniem wymaganych przepisami prawa odległości i reżimu sanitarnego w godzinach otwarcia lokalu (oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązany jest do usunięcia mebli z chwilą zakończenia działalności w danym dniu)

Wydział Inżynierii Miejskiej niezwłocznie weryfikuje propozycję i przekazuje wnioskodawcy zwrotną opinię w sprawie lokalizacji. Opinia ta zostaje również przekazana do ZDiUM.

Krok 2: Równocześnie z wnioskiem o wydanie opinii do WIM przedsiębiorca występuje z  wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do  ZDiUM. Podania w formie dokumentu elektronicznegomuszą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą: http://bip.zdium.wroc.pl/informacja-o-epuap/

Dla umożliwienia szybszego kontaktu, założona zostanie skrzynka pocztowa: ogrodki@zdium.wroc.pl, za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogą się kontaktować w razie pytań.

Uwagi:

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego udzielane są przez ZDiUM w oparciu o opinie Wydziału Inżynierii Miejskiej.

Opłata wynikająca z przepisów o drogach publicznych. W uzasadnionych przypadkach,  na wniosek przedsiębiorcy, jest możliwość umorzenia opłaty.

Skip to content