Przejdź do treści

Notatka ze spotkania dotyczącego ulicy Łokietka

Dnia 29 kwietnia w Infopunkcie Nadodrze odbyło się spotkanie dotyczące organizacji ruchu na ulicy Łokietka. 
Przekazujemy notatkę z tego spotkania, która zawiera odpowiedzi na kwestie poruszone podczas tego spotkania. 

„Co dalej z Łokietkiem”
Spotkanie z przedsiębiorcami i mieszkańcami 29.04.2019

Spotkanie zorganizowane przez Biuro Rozwoju Gospodarczego i moderowane przez facylitatorki z Fundacji Dom Pokoju, zostało zaplanowane jako spotkanie dla przedsiębiorców z ulicy Łokietka, w celu przedyskutowania wspólnych działań promocyjnych i animacyjnych wokół ulicy.

Na spotkaniu pojawiła się także liczna grupa mieszkańców, w tym mieszkańców z ul. Probusa, którzy mieli przygotowane konkretne postulaty dotyczące organizacji ruchu – apelowali również o to, aby tematów nie rozdzielać, gdyż sprawa organizacji ruchu dotyczy w równym stopniu mieszkańców i przedsiębiorców. W konsekwencji, spotkanie zostało w całości dedykowane kwestiom komunikacyjnym, a tematyka, której zgodnie z zaproszeniem miało być poświęcone, w ogóle nie została poruszona.

Przedstawiciel Wydziału Inżynierii Miejskiej zreferował prace nad postulatami wypracowanymi na poprzednim spotkaniu. Propozycje skierowane do Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to wprowadzenie miejsc krótkotrwałego postoju (do 15 min.) po wschodniej stronie ulicy Łokietka. Istnieje też możliwość korekty czasu dostaw, które obecnie są dostępne od 5.00 do 9.00, co wymaga propozycji ze strony użytkowników. Natomiast ze względów bezpieczeństwa Komisja zaopiniowała negatywnie możliwość dopuszczenia zawracania na skrzyżowaniu ulic Drobnera i Probusa, w związku z czym ta zmiana nie jest dalej procedowana.

Przedstawiciel Biura Zrównoważonej Mobilności opisał proces decyzyjny w zakresie zmiany organizacji ruchu na ulicy Łokietka. Decyzja ta została podjęta w 2017 r. jako efekt stanowisk Rady ds. Mobilności Rady oraz ds. Ruchu Rowerowego. Podstawowym celem tych zmian było ograniczenie strat czasowych komunikacji miejskiej, stworzenie bezpiecznego, bezpośredniego połączenia rowerowego pomiędzy północnymi osiedlami a centrum Wrocławia oraz poprawa warunków ruchu pieszego. Decyzja była podjęta przede wszystkim pod kątem kształtowania sieci komunikacyjnej miasta, a nie ze względu na uwarunkowania lokalne, stąd kluczowe było stanowisko właściwych rad eksperckich przy Prezydencie Wrocławia. Niemniej o stanowisko został poproszony również samorząd osiedla, który wyraził pozytywną opinię.

Opisane wyżej cele stawiane wobec zmiany zostały osiągnięte. Wyeliminowano straty czasowe komunikacji zbiorowej w relacji do centrum miasta wynoszące wcześniej w godzinach szczytu dla tramwajów (linia nr 7) średnio od 2 do 4 minut, a w przypadku autobusów (linia nr 144) średnio od 4 do 6 minut. Uzyskano bardzo ważne połączenie trasy rowerowej wzdłuż ulicy Trzebnickiej do Mostu Uniwersyteckiego. Poprawiono warunki ruchu pieszego poprzez podniesienie bezpieczeństwa przekraczania ulic Łokietka i Drobnera, jednocześnie ograniczając czas oczekiwania.
Uczestnicy spotkania ocenili krytycznie wprowadzone zmiany. Zebrani przedsiębiorcy podkreślili, że znacząco zmniejszyły się ich obroty, natomiast mieszkańcy ulicy Probusa podkreślali uciążliwość obecnego rozwiązania oraz problemy komunikacyjne w rejonie. Decyzję o planowanym remoncie wraz z wymianą nawierzchni na asfaltową oceniają pozytywnie, choć podjętą zbyt późno.

Złożono szereg postulatów zebranych przez gospodarzy spotkania. Dotyczyły one przede wszystkim możliwości dopuszczenia ruchu samochodowego przez ulicę Łokietka w relacji do centrum miasta, prowadzenia tras rowerowych alternatywnymi szlakami, dopuszczenia parkowania po zachodniej stronie ulicy Łokietka (było ono niedozwolone także w poprzedniej organizacji ruchu) oraz tymczasowej organizacji ruchu w okresie remontu ulicy Probusa. Obecni na spotkaniu urzędnicy wyjaśnili, że zmiany organizacji ruchu są procedurą złożoną zwłaszcza w sytuacji, gdy dotyczą ważnych z perspektywy całego układu komunikacyjnego ulic. Uczestniczy w niej wiele jednostek, dlatego ustosunkowanie się do tych zagadnień potrwa kilka tygodni.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że decyzje mają dla nich kluczowe znaczenie, w związku z czym poproszono o możliwie pełną i szybką informację zwrotną. Po przekazaniu pytań do właściwych komórek, już po spotkaniu urzędnicy zobowiązali się do ustosunkowania się do nich w terminie do 7 czerwca 2019 r.

Biuro Rozwoju Gospodarczego jest do dyspozycji przedsiębiorców prowadzących działalność na ulicy Łokietka – zapraszamy na konsultacje indywidualne dotyczące dalszej działalności gospodarczej, kontakt: brg@um.wroc.pl, tel. 71 777 71 74, 71 777 78 29.

 

Skip to content