Przejdź do treści

Dofinansowania dla przedsiębiorców

Realizatorem projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” jest PARP. Dofiansowania sią przyznawane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;

3)  złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;

4)  nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR.

Maksymalna kwota dofinansowania, z jakiego można skorzystać to 100 000 zł (do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.04.2013 r. do 20.05.2013 r. do godz. 16:30.

Więcej informacji na stronie PARP

Skip to content