Najem lokali

Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych.

Wnioski przyjmuje i opiniuje Wydział Partycypacji Społecznej:

ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 126 lub kancelaria p. 120
tel. +48 71 777 93 80

Pozyskiwanie lokalu krok po kroku:

1. Składanie wniosku przez organizację pozarządową

Formularz wniosku jest dostępny na miejskiej stronie internetowej oraz w Wydziale Partycypacji Społecznej. Jeżeli organizacja nie jest zarejestrowana w bazie organizacji prowadzonej przez Wydział Partycypacji Społecznej, obligatoryjnie dołącza do wniosku aktualny statut,
aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za poprzedni rok.

2. Wydawanie opinii o wniosku

Wydział Partycypacji Społecznej jest zobowiązany do wydania opinii w sprawie zasadności rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.
Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy w sprawie treści opinii Wydziału Partycypacji Społecznej.

3. Przyznawanie lokalu dla organizacji pozarządowej

ZZK lub inny właściwy zarządca gminnych nieruchomości rozpatruje tylko wnioski organizacji pozarządowych pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Partycypacji Społecznej co do zasadności przyznania lokalu.
ZZK lub inny właściwy zarządca gminnych nieruchomości przedstawia wnioskodawcy aktualny wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.
Organizacja pozarządowa składa wniosek o przyznanie konkretnego lokalu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy (m.in. po zweryfikowaniu, czy lokal nie został już zadysponowany). ZZK lub inny właściwy zarządca gminnych nieruchomości przeprowadza negocjacje warunków najmu lokalu, a następnie przygotowuje umowę.

Więcej informacji
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/najem-lokali